Spring naar inhoud
Mijn TKP

Samen staan we sterk

Onze partners

Hoeveel ervaren experts we ook in huis hebben, om onze klanten en onszelf verder te kunnen brengen, zijn we ook buiten onze organisatie actief. Zelfs buiten de pensioenwereld. Die uitwisseling van kennis en expertise maakt ons én onze sector sterker.

Pensioenfederatie

Een partner waar we intensief mee samenwerken is de Pensioenfederatie. Door die samenwerking zijn we al in een vroeg stadium op de hoogte van wat er in politiek en bestuurlijk Den Haag speelt. En kunnen we collega’s en klanten daar goed op voorbereiden. Ook zijn we via de federatie betrokken bij de uitwerking van wetgeving en beleid, waardoor we invloed kunnen uitoefenen en bijdragen aan beter uitlegbaar en uitvoerbaar beleid.

We zitten in de Advies- en Uitvoeringsraad en in 7 commissies van de federatie, zoals Actuariaat, Communicatie, Pensioenzaken en Risicomanagement. Die commissies komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast maken we deel uit van verschillende werkgroepen. Welke dat zijn en hoe vaak die bij elkaar komen, is afhankelijk van de thema’s die spelen. Verder werken we mee aan initiatieven als de app Pensioenchecker (samen met 18 pensioenuitvoerders en andere uitvoeringsorganisaties), aan servicedocumenten, rapporten en reacties op de actualiteit, en dragen we bij aan het jaarcongres.

Pensioen Doen

Met 5 grote pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties werken we samen in het platform Pensioen Doen. Ons doel is het vertrouwen van de samenleving in de pensioensector te vergroten en de beleving van pensioendiensten bij deelnemers en werkgevers te verbeteren. Daarvoor delen we belangeloos kennis en ervaring en ondernemen we gezamenlijke initiatieven, steeds vanuit het belang van deelnemers en hun werkgevers.

Zo realiseerden we samen de leidraad voor beter klachtenmanagement, waarmee we de sector houvast bieden om op zo’n manier met klachten om te gaan, dat de deelnemers en hun beleving centraal staan. En niet het interne proces. De leidraad staat boordevol praktische tips en ondersteunend materiaal, waarmee een pensioenuitvoerder of -uitvoeringsorganisatie direct aan de slag kan.

Dit pakten we samen op:

  • Leidraad ‘Naar een optimaal klachtenmanagement’
  • Leidraad ‘Werkgeversbediening’: zo biedt u werkgevers meer duidelijkheid

Netspar

Netspar is een onafhankelijk wetenschappelijk kennisnetwerk, voortkomend uit de pensioensector. Eén van de netwerkpartners is ons moederbedrijf Aegon, en via hen maken we actief deel uit van Netspar, onder meer bij onderzoeksaanvragen en -prioritering. Ook werken we mee in onderzoeksgroepen en aan meerdere studies, per jaar zo’n 2 tot 3. Sommige zijn meerjarenprojecten, andere hebben een kortere doorlooptijd. Met de wetenschappelijke kijk op beleidsmatige vragen vergroten we onze kennis en inzichten. De deelname aan onderzoeksgroepen scherpt onze visie, zorgt ervoor dat we kritisch blijven kijken en verrijkt zo ook onze dienstverlening. Bovendien weten we eerder wat er in de toekomst in onze sector kan gaan spelen.

Kennis- en standaardisatie-instituut SIVI

De werkgroep Innovatie digitale pensioenuitvoering (IDP) is onderdeel van SIVI, het kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële sector. In deze werkgroep onderzoeken we, samen met andere pensioenuitvoeringsorganisaties, hoe innovatie en digitalisering bij kan dragen aan efficiëntere pensioendienstverlening. Met als doel: hogere kwaliteit en lagere kosten voor onze klanten – pensioenuitvoerders – én voor de sector als geheel. We komen zo’n 10 keer per jaar bij elkaar en doen jaarlijks mee aan 2 tot 3 onderzoeken.

Stichting Pensioenregister

Achter de website mijnpensioenoverzicht.nl staat de Stichting Pensioenregister. Deze stichting is een initiatief van alle pensioenuitvoerders (verenigd in de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars) en van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wij nemen actief deel aan de expertgroep Communicatie.

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) vinden alle Nederlanders die pensioenaanspraken hebben, een helder overzicht van die aanspraken. De stichting heeft een wettelijke taak om alle deelnemers inzicht, overzicht en handelingsperspectief te bieden – zowel voor de AOW als het tweedepijlerpensioen. Met de expertgroep Communicatie komen we maandelijks bijeen om ideeën te bespreken en te toetsen. Ook geven we advies over het activeren van de achterban om MPO meer aandacht te geven, over de aanpak van brede publiekscampagnes, en over de vormgeving, gebruiksvriendelijkheid, de opzet en de content van MPO.

En meer

Naast deze partners, werken we – in kleiner verband – met tal van andere organisaties samen: van financiële brancheverenigingen tot universiteiten.