Spring naar inhoud
Mijn TKP

Reactie TKP op aanpassingsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen

Datum
Leestijd
2 minuten

Kleine pensioenaanspraken (minder dan € 503,24 op jaarbasis) die ontstaan bij baanwisseling kunnen sinds 1 januari 2019 niet meer worden afgekocht. In plaats daarvan worden ze automatisch overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Zo blijft de pensioenbestemming behouden en wordt de pensioenadministratie toch ontlast. Dit is geregeld in de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’.

Het nieuwe artikel 70a van de Pensioenwet regelt – kort gezegd – dat de pensioenuitvoerder na beëindiging van de deelneming, de waarde over mag dragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. 

Het begrip ‘beëindigen van de deelneming’

Waar het nu om gaat is de betekenis van de woorden ‘beëindiging van de deelneming’. De Pensioenwet verstaat hieronder: het einde van de deelneming aan de pensioenregeling als gevolg van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Door deze definitie kan de pensioenuitvoerder een kleine (premievrije) pensioenaanspraak die is ontstaan door een andere oorzaak níet overdragen. Bijvoorbeeld als hij de regeling niet langer uitvoert. In de pensioenadministraties werd de precieze oorzaak van het ontstaan van de kleine premievrije pensioenaanspraak echter niet altijd bijgehouden. Omdat de wet alleen in de situatie van een baanwisseling spreekt van beëindiging van de deelneming kan er in veel gevallen geen gebruik gemaakt worden van de automatische waardeoverdracht. Het is immers niet zeker dat de kleine pensioenen allemaal zijn ontstaan door het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. En daarmee bestaat er dus het risico dat men de wet overtreedt.

De wetgever wil dit nu aanpassen waardoor de automatische waardeoverdracht ook in deze gevallen  mogelijk wordt en heeft daarvoor een consultatieversie van een wetsvoorstel gepubliceerd. Op die consultatieversie heeft ‘het pensioenveld’ tot 19 april kunnen reageren.

Onze reactie

Ook wij hebben op het wetsvoorstel gereageerd. Wij juichen de aanpassing van de wet toe die het mogelijk maakt een klein pensioen ook over te dragen als dat niet is ontstaan door een baanwisseling. Wel vinden wij dat de wetgever uitvoeriger moet toelichten waarom de uitbreiding van het begrip ‘beëindiging van de deelneming’ alleen geldt voor het onderwerp van de automatische waardeoverdracht klein pensioen. En waarom de aanpassing niet een algemeen karakter krijgt zodat in alle gevallen een beëindiging van de deelneming dezelfde gevolgen voor het pensioen heeft. De praktijk zou daarmee gebaat zijn.

Zie ook onze reactie op het consultatiedocument.

Auteur