Spring naar inhoud
Mijn TKP

Versterking bestuur pensioenfondsen

De wet “Versterking bestuur pensioenfondsen” beoogt het governancemodel van pensioenfondsen opnieuw in te richten. 

Keuze bestuursmodellen

De meest opvallende wijziging ten opzichte van de huidige structuur is dat er een keuze gemaakt kan worden tussen bestuursmodellen, waaronder een model waarin het voltallige bestuur uit externe (onafhankelijke) bestuurders bestaat. Afhankelijk van het gekozen model worden de bevoegdheden van de huidige deelnemersraad en het huidige verantwoordingsorgaan bij een ‘nieuw’ verantwoordingorgaan of het belanghebbendenorgaan ondergebracht. Ook de mogelijke inrichtingsvormen van het intern toezicht worden aangepast. Het intern toezicht kan, naast een visitatiecommissie of een raad van toezicht, ook door middel van een one-tier board worden ingericht. In het debat in de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Klijnsma aangegeven dat de mogelijkheid van intern toezicht door een visitatiecommissie per 1 juli 2016 komt te vervallen. Met uitzondering van fondsen die het intern toezicht hebben georganiseerd door middel van een one-tier board, zullen fondsen dan een permanente raad van toezicht moeten instellen.

Deskundigheid borgen

Verder worden er bevoegdheden in het leven geroepen om de deskundigheid van (mede)beleidsbepalers te borgen, zoals de bevoegdheid van het bestuur een kandidaat-bestuurder te weigeren als deze niet voldoet aan het vooraf opgestelde functieprofiel. Naast deze wet is, ter vervanging van de huidige Principes voor goed pensioenfondsbestuur, door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid een Code Pensioenfondsbestuur vastgesteld, waarin een aantal zaken met betrekking tot de inrichting, organisatie, taken en werkwijze van de verschillende fondsorganen is geregeld. De Code Pensioenfondsen zal per 1 juli 2014 wettelijk worden ‘verankerd’. Afwijkingen van de Code zijn toegestaan, mits de afwijking wordt uitgelegd, onder meer in het jaarverslag van het fonds. 

De wet is op 7 augustus 2013 in werking getreden. De bepalingen met betrekking tot de bestuursmodellen en de inrichting van de fondsorganen treden per 1 juli 2014 in werking, waardoor pensioenfondsen tot die datum de tijd hebben om de aanpassing van de interne organisatie en de relevante documenten voor te bereiden. Per 1 januari 2015 zal overigens een nieuwe aanpassing van de statuten nodig zijn als gevolg van nieuwe bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan en het belanghebbendenorgaan in het kader van de inperking van het fiscaal kader (zie hiervoor).