Spring naar inhoud
Mijn TKP

Planmatige waardeoverdracht kleine pensioenen van vóór 2018

Sinds 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht. Die maakt de waardeoverdracht van klein pensioen mogelijk en het vervallen van hele kleine pensioenaanspraken. Het gaat om aanspraken van respectievelijk € 2,01 tot de wettelijke afkoopgrens én van € 2,00 of minder. Op basis van de wet begon de pensioensector 1 augustus 2019 met de overdracht van kleine pensioenen die zijn ontstaan op of na 1 januari 2018

Voor de pensioenen van vóór 2018 geldt dat ze conform de wetgeving planmatig worden overgedragen. Dit gebeurt ordentelijk en gefaseerd. De pensioenkoepels hebben – in overleg met de pensioenuitvoerders – hiervoor een plan gemaakt. Met als belangrijkste onderdeel de planning, waarin staat in welke periode de individuele pensioenuitvoerders kleine pensioenen van vóór 2018 moeten overdragen.

Plan met wettelijke basis
Het plan heeft een wettelijke basis: alle pensioenuitvoerders moeten de planning volgen. Wij waren actief betrokken bij het opstellen ervan en kunnen aan de planning voldoen. 1 april 2021 is de startdatum van het plan, dat door de minister van SZW wordt vastgesteld en in de Staatscourant wordt gepubliceerd. De Pensioenfederatie informeerde pensioenfondsen hier 11 december 2020 over.

Servicedocumenten en Q&A’s
Eind januari publiceerde de Pensioenfederatie een tweede servicedocument. Dit gaat specifiek over het plan en de planning van de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2018, en over hoe pensioenuitvoerders hier uitvoering aan moeten geven. Ook bevat het document een aantal aanbevelingen voor de uitvoering van de automatische waardeoverdracht. Wij voeren in lijn hiermee de waardeoverdracht uit. De Pensioenfederatie maakte aanvullend ook een set Q&A’s. Ook publiceerde zij in 2018 al een eerste servicedocument om pensioenuitvoerders inzicht te geven in hoe de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen en het laten vervallen van de hele kleine pensioenen kan worden uitgevoerd.

Wetswijziging nodig
Er komt nog een wijziging in de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen, vanwege een onvolkomenheid. Een groot aantal pensioenuitvoerders kan anders niet meedoen met de bulkoverdracht van kleine pensioenen van vóór 1 januari 2018. Vooral bij oude aanspraken kunnen de meeste pensioenuitvoeringsorganisaties namelijk geen onderscheid maken tussen individuele en collectieve beëindiging. Dat geldt ook voor ons. Omdat volgens de bestaande wettekst collectief beëindigde kleine pensioenen niet mogen worden overgedragen, kan zo geen enkel pensioen worden overgedragen. Door de wetswijziging speelt dit onderscheid niet meer. Als het parlement akkoord gaat, treedt de wetswijziging 1 januari 2022 in werking. De planning voor de overdracht houdt hier al rekening mee. Hierover leest u ook in het tweede servicedocument.

Auteur