Spring naar inhoud
Mijn TKP

Coronacrisis: gevolgen voor de pensioenopbouw

Datum
Auteur
865
Leestijd
2 minuten

Dat de coronacrisis bedrijfseconomische gevolgen heeft, is evident. De vraag kan rijzen welke gevolgen er kunnen zijn voor de pensioenopbouw van werknemers als er maatregelen getroffen worden – zoals een tijdelijke arbeidsduurverkorting. We schetsen 3 situaties en de gevolgen voor pensioenuitvoering.

1. Regeling Werktijdverkorting

Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. Deze situatie speelt als de werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd (de regeling wtv). Het UWV keert aan de werkgever de WW-uitkering uit en doorgaans wijzigt het salaris niet.

De pensioenopbouw wordt voortgezet op basis van het ongewijzigde salaris.

2. Gedeeltelijke beëindiging dienstverband

Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd. Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), dan mag – fiscaal bezien – de pensioenopbouw worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten. 

De vraag is dan of de pensioenregeling voorziet in een mogelijkheid van pensioenopbouw gebaseerd op het voorheen geldende salaris. Voorziet de pensioenregeling hier niet in, dan zullen sociale partners moeten aangeven of de pensioenopbouw gebaseerd moet blijven op het voorheen geldende salaris of niet.

3. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Als gevolg van het pakket aan maatregelen dat op 17 maart jl. door het kabinet is aangekondigd, komt er een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting. Volgens deze regeling kan een onderneming die minimaal 20% omzetverlies verwacht, bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen: maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode geen personeel ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen.

De pensioenopbouw wordt dan dus voortgezet op basis van het ongewijzigde salaris.

De gevolgen voor onze pensioenadministratie

In twee van de drie hierboven genoemde situaties (1 en 3) zijn er geen gevolgen voor de administratieve verwerking door TKP. In deze situaties hoeft de werkgever namelijk de gegevens van de werknemers in de eigen administratie niet te wijzigen, wat dan ook geldt voor de gegevensaanlevering aan TKP. Er is immers geen wijziging van het pensioengevend salaris en de pensioenopbouw.

In situatie 2 – waarbij er een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband is – kan dit wel uit elkaar gaan lopen. De pensioenopbouw is dan immers niet meer direct te koppelen aan het pensioengevend salaris.

Heeft u vragen?

Neem contact op met uw accountmanager.